Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:2

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Comparison of short-term effects of rigid tape and night splint on pain and function in patient with carpal tunnel syndrome: a randomized clinical trial

  • Leyla EraslanAffiliated withFTR Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Deniz YüceAffiliated withPrevantif Onkoloji Bölümü, Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi
  • , Abbas Murad KermalliAffiliated withÖzel Veni Vidi Mamak Hastanesi
  • , Gül BaltaciAffiliated withFTR Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

The aim of this study was to compare the short-term effects of rigid taping and night splinting in addition to classical physiotherapy and rehabilitation modalities of conservative treatment, on symptoms of patients with Carpal Tunnel Syndrome.

Material and Method:

The study included 30 patients (mean age: 46.2years) diagnosed as moderately severe Carpal Tunnel Syndrome, according to the electroneuromyographic findings. In addition to classical physiotherapy and rehabilitation modalities night splint was applied to a group of patients and rigid taping to other one for 21 sessions. Patients were evaluated by the same physiotherapist both before and after treatments, in regards to pain, paresthesia and function, using Symptom and Functional Scales of Boston Questionnaire, and 100 mm visual analogue scale.

Results:

Demographic data were similar in each group. At the end of treatments, both groups showed significant improvements in Boston Questionnaire and visual analog scale scores, compared with baseline (p<0.05). In inter-group comparisons, rigid taping group showed more improvement in Boston Questionnaire and visual analog scale scores compared with night splinting group (p<0.05).

Discussion:

In this study, both physical therapy and rehabilitation modalities, were found to be effective in decreasing pain and improving function in patients with carpal tunnel syndrome. However, it was concluded that, rigid taping around the wrist is more effective than night splinting in decreasing symptoms of carpal tunnel syndrome.

Key words

Carpal tunnel syndrome athletic tape splints pain

Karpal tünel sendromu olan hastalarda sert bantlama ve gece splintinin ağri ve fonksiyon üzerine kisa dönem etkilerinin karşilaştirilmasi: randomize klinik çalişma

Özet

Amaç:

Bu çalışmanın amacı konservatif tedavide klasik fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerine ek olarak kullanılan gece splinti veya sert bant uygulamalarının karpal tünel sendromu olan hastaların semptomları üzerine kısa dönem etkilerini karşılaştırmaktı.

Gereç ve Yöntem:

Elektonöromiyografi sonucuna göre orta şiddetli Karpal Tünel Sendromu tanısı konulan 30 hasta (yaş ortalaması: 46.2 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalara 21 seans klasik fizyoterapi ve rehabilitasyon modalitelerine ek olarak bir gruba gece splinti diğer gruba ise sert bantlama uygulandı. Hastalar Boston Anketinin Semptom ve Fonksiyon Skalası ve 100 mm’lik Görsel Analog Skala kullanılarak ağrı, parestezi ve fonksiyon açısından tedavi öncesi ve sonrasında aynı fizyoterapist tarafından değerlendirildi.

Sonuçlar:

Gruplar demografik özellikleri bakımından benzerdi. Başlangıç değerleri ile karşılaştırıldığında tedavi sonrasında, Boston Anketi ve Görsel Analog Skalası puanlarına göre her iki grupta da anlamlı gelişmeler elde edildi (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmalarda, Boston Anketi ve Görsel Analog Skalasına göre sert bantlama grubunda gece splinti grubuna göre daha anlamlı sonuçlar elde edildi (p<0.05).

Tartışma:

Bu çalışmada Karpal Tünel Sendromlu hastalara uygulanan her iki fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımının ağrıyı azaltmada ve fonksiyonu artırmada etkili olduğu bulundu. Ancak sert bantlamanın karpal tünel sendromunun neden olduğu semptomların azaltılmasında gece splintine göre daha etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:

Karpal tünel sendromu atletik bant splintler ağrı