Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:4

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Kassal dayaniklilik eğitiminin bel ağrisina etkisi

  • Sevtap GünayAffiliated withIzmir Ataturk Education and Research Hospital, Physical Therapy Department
  • , Yücel YildirimAffiliated withFaculty of Health Sciences Department of Physical Therapy & Rehabilitation, Cyprus International University Email author 
  • , Didem KaradibakAffiliated withSchool of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylul University Email author 

Amaç:

Kronik bel ağrısının tedavisinde iki farklı egzersiz yöntemini karşılaştırmak.

Yöntem:

Bu çalışma, kronik bel ağrısı olan 63 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Kontrol grubunu oluşturan (klasik kuvvetlendirme egzersiz programına alınan) 32 hastaya germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinden oluşan klasik kuvvetlendirme programı, deney grubunu oluşturan (kassal dayanıklılık egzersiz programına alınan) 31 hastaya ısınma, soğuma ve dayanıklılık egzersizlerinden oluşan kassal dayanıklılık eğitimi uygulandı. Her iki gruptaki hastalara, postüral düzgünlük ve günlük yaşam aktivitelerinde dikkat edilecek durumlarla ilgili eğitim verildi ve tedavi seanslarının sonunda sıcak uygulama yapıldı. Hastalar haftada 3 gün olmak üzere 6 hafta boyunca tedaviye alındı. Tedavi öncesi ile tedavinin 3. ve 6. haftalarında yetmezlik, ağrı ve dayanıklılık ölçümleri yapıldı.

Sonuç:

3. ve 6. hafta elde edilen dayanıklılık sonuçları, kassal dayanıklılık eğitim grubunda klasik kuvvetlendirme egzersiz grubuna oranla daha düşük bulundu (p< 0.05). Abdominal kas dayanıklılığında ve görsel analog skalası değerlerinde her iki grup arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). 3. ve 6. haftada sırt kaslarının dayanıklılık süreleri kontrol grubuna oranla deney grubunda anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Tartışma:

Güncel çalışmalar kassal dayanıklılığın, kronik bel ağrısının önlenmesinde önemli olduğunu göstermiştir. Bu nedenle kronik bel ağrısının tedavisinde kasın dayanıklılık seviyesini arttıran dayanıklılık egzersizleri tedavi programına eklenmelidir.

Anahtar kelimeler:

Dayanıklılık eğitimi egzersiz yorgunluk bel ağrısı

The effect of the muscle endurance training on the chronic low back pain

Abstract

Purpose:

To compare two different exercises programs in the treatment of chronic low back pain.

Methods:

This study was performed with 63 patients with chronic low back pain. The control group consisted of 32 patients. Classical Strength Exercises (CSE) consisting of stretching and strengthening exercises were applied to the control group. The experimental group consisted of 31 patients. Muscle Endurance Training (MET) consisting of warm-up, endurance exercises and cool down were applied on the experimental group. At the end of the treatment session, a hot-pack was applied to the patients in both of the groups. Postural education and back care advice were also given. Patients attended a therapy program 3 days a week for 6 weeks. The disability, pain and muscle endurance were assessed in the 1st, 3rd and 6th weeks.

Results:

The 6th week measurement of disability was lower in the MET group than that of the CSE group (p<0.05). There was no significant difference in the VAS score and abdominal muscle endurance. In the 3rd and 6th week, back muscle endurance time was significantly higher in the MET group than that of the control group (p<0.05).

Conclusion:

Recent studies show that muscle endurance has a great importance in the prevention of Lower Back Pain (LBP). Therefore in the treatment of Chronic Low Back Pain, muscle endurance exercises that increase the level of endurance should be added to the treatment program.

Key words:

Endurance training Exercise Fatigue Low back pain