Case report

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:6

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

A possible relationship between respiratory muscle weakness and familial mediterranean fever: a case report

  • Yasemin ÇirakAffiliated withSchool of Physiotherapy and Rehabilitation, Turgut Özal University Email author 
  • , Gül Deniz YilmazAffiliated withSchool of Physiotherapy and Rehabilitation, Turgut Özal University
  • , Yasemin P. DemirAffiliated withSchool of Physiotherapy and Rehabilitation, Turgut Özal University
  • , Zehra KarahanAffiliated withSchool of Physiotherapy and Rehabilitation, Turgut Özal University
  • , Murat DalkilinçAffiliated withSchool of Physiotherapy and Rehabilitation, Turgut Özal University

Abstract

To Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autoinflammatory disorder with genetic origin. Pleuritis is most common in FMF. Long-term sequelae of respiratory system haven’t been described in FMF. We documented pulmonary manifestations in patient with FMF. A 61-year- old woman presented with dyspnea, unilateral chest pain, generalized myalgia and FMF. Physical examination was unremarkable. Radiological data showed left-sided pleuritis, minimal pleural effusion. Pleural effusion resolved spontaneously in one week later but patient had still dyspnea. Pulmonary function tests (PFT) was normal. Further examination detected respiratory muscle weakness and decreased functional capacity. Patient then underwent inspiratory muscle training (IMT) for six weeks. After training, inspiratory muscle strength and functional capacity increased. Perception of dyspnea and fatique decreased. In long-term follow-up, frequency of attacks decreased. To our knowledge, there is no study on respiratory muscle weakness and IMT in FMF. Although this report doesn’t provide direct evidence, it may provide recommendation for investigation of respiratory muscle weakness and treatment with IMT in FMF with respiratory impairments. Randomized controlled trials are needed.

Key words:

Chronic disease rehabilitation physiotherapy familial mediterranean fever

Solunum kas zayifliği ve ailevi akdeniz ateşi arasindaki olasi ilişki: vaka raporu

Özet

Ailevi Akdeniz Ateşi ( AAA ) genetik kökenli oto-inflamatuar bir hastalıktır. Plörit AAA’da çok sık görülür. Solunum sistemi üzerinde AAA’nin uzun dönem etkileri tanımlanmamıştır. AAA’li bir hastada akciğerdeki etkilenimleri gösterdik. 61 yaşında AAA’li kadın hasta, nefes darlığı, tek taraflı göğüs ağrısı ve yaygın kas ağrısı şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenede belirgin bir bulgu yoktu. Radyolojik bulgular sol taraflı plöriti ve minimal plevral efüzyonu gösteriyordu. Plevral efüzyon, bir hafta içinde kendiliğinden çözüldü ama hastanın nefes darlığı şikayeti devam ediyordu. Solunum fonksiyon testi değerleri ( SFT ) normaldi. Ayrıntılı değerlendirmede solunum kas zayıflığı ve fonksiyonel kapasitede azalma tespit edildi. Daha sonra hastaya altı hafta boyunca inspiratuar kas eğitimi ( IMT ) uygulandı. Eğitimden sonra, hastanın inspiratuar kas kuvveti ve fonksiyonel kapasitesi arttı. Nefes darlığı ve yorgunluk algısı azaldı. Uzun süreli takipte, atak sıklığı azaldı. Bizim bilgimize göre literatürde, AAA’de solunum kas zayıflığı ve IMT ile ilgili çalışma yok. Bu vaka raporu, doğrudan kanıt olmamasına rağmen, solunum sıkıntısı olan AAA’li hastalarda, solunum kas zayıflığının araştırılması ve tedavide IMT’nin kullanılması yönünde öneriler sağlayabilir. Randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler:

Kronik hastalık rehabilitasyon fizyoterapi ailevi akdeniz ateşi