Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:7

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Effects of long-term calisthenics on physical fitness and quality of life in older women

  • Lamia PINARAffiliated withFaculty of Medicine, Department of Physiology, Gazi University
  • , Bilge KARAAffiliated withSchool of Physiotherapy and Rehabilitation, Dokuz Eylul University Email author 
  • , Ömer KOZANAffiliated withFaculty of Medicine, Department of Cardiology, Dokuz Eylul University

Abstract

Purpose:

Investigate the effects of long-term regular aerobic exercise to physical fitness and quality of life in older women.

Methods:

The volunteer subjects were selected between a hundred older people who were the members of a solidarity center. Fulfilling the international criteria for ‘exercising standards for the aged’, forty-five female volunteers with a mean age of 68.04±5.56 years (range, 60-80 years) participated to the study. After the cardiovascular and general health care evaluation, the older women were evaluated for exercise indication. An aerobic program of submaximal-level calisthenics was designed and the older women gathered at three times a week for exercising, 40-50 min a day for 4 months under a physiotherapist’s supervision. Before and after the 4-month exercise program, subjects underwent tests including a set of physical fitness and a quality of life assessment (short form-36).

Results:

Four month submaximal-level aerobic calisthenics led to a significant improvement (p<0.05) in body composition (fat weight, waist-to-hip ratio); cardiopulmonary fitness (VO2max); musculoskeletal fitness (vertical jumping, dynamometer test and flexibility); and motor fitness (equilibrium). Life quality of subjects improved significantly (p<0.05).

Discussion:

Four month regular calisthenics enhanced physical fitness and parameters of quality of life such as physical functioning, bodily pain, general health perceptions, vitality, social functioning, role limitation of emotional, role limitation of physical, mental health in elderly women.

Keywords:

Aging calisthenics physical fitness quality of life

Yaşli kadinlarda uzun süreli kalistenik egzersizlerin yaşam kalitesi ve fiziksel uygunluğa etkisi

ÖZET

Amaç:

Uzun süreli aerobik egzersizlerin, yaşlı kadınlarda, fiziksel uygunluk ve yaşam kalitesine olan etkilerini incelemektir.

Yöntem:

Gönüllü katılımcılar, bir yaşlı dayanışma merkezinin 100 üyesi arasından seçilmiştir. ‘Yaşlılar için saptanmış Uluslararası, Standart Egzersiz Kriterleri’ne uygun ve yaş ortalaması 68.04±5.56 olan kırk beş kadın çalışmaya katılmıştır. Kardiyovasküler ve genel sağlık taramasından geçen yaşlılar, egzersiz indikasyonu açısından değerlendirilmiştir. Submaksimal seviyede kalisteniklerden oluşmuş bir aerobik egzersiz program hazırlanmış ve yaşlı kadınlar 4 ay boyunca, haftada 3 gün, 40-50 dakika olacak şekilde, bir fizyoterapist gözetiminde egzersize alınmıştır. Katılımcılara bu 4 aylık eğitim sürecinin başında ve sonunda fiziksel uygunluk ve yaşam kalitesini (short form-36) ölçen testler uygulanmıştır.

Sonuçlar:

Dört ay süre ile uygulanan submaksimal aerobik kalistenikler, vücut kompozisyonunda (yağ ağırlığı, kalça-bel oranı); kardiyopulmoner uygunlukta (VO2max); muskuloskeletal uygunlukta (vertikal sıçrama, dinamometre testi ve fleksibilite) ve motor uygunlukta (denge) anlamlı (p<0.05) iyileşmeler sağlamıştır. Yaşam kalitelerinde anlamlı düzelmeler saptanmıştır (p<0.05).

Tartışma:

Dört ay süresince uygulanan düzenli kalistenik egzersiz, yaşlı kadınlarda fiziksel uygunluğu arttırmış; fiziksel fonksiyon, ağrı, genel sağlık algısı, canlılık, sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlükleri, fiziksel rol güçlükleri, mental sağlık gibi bazı yaşam kalitesi parametrelerinde iyileşmeler sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Yaşlanma kalistenikler fiziksel uygunluk yaşam kalitesi