Article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:9

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Investigation of the quality of life and psychosocial support needs of the mothers having children with different disabilities in turkey: a pilot study

Research article
  • Semra TopuzAffiliated withFakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Email author 
  • , Özlem ÜlgerAffiliated withFakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
  • , Bülent ElbasanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazi Üniversitesi
  • , Hatice YakutAffiliated withBilge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
  • , Yavuz AyhanAffiliated withKeçiören Eğitim Araştırma Hastanesi

Abstract

Purpose:

This study was planned to investigate depression, anxiety and quality of life (QoL) and psychosocial support needs of mothers have a child with disabilities.

Methods:

Forty mothers who have a child with 10 amputees, 10 cerebral palsy (CP), 10 mental retardation (MR), and 10 healthy children between 4-9 years of age participated in the study. Demographic information of children and mothers, time spend for caring and income level were determined. Nottingham Health Profile (NHP), Child Health Questionnaire Parent Form (CHQ-PF50), State-Trate Anxiety Inventory (STAI-I, STAI-II), and Hospital Anxiety and Depression Scale were used to determine QoL and psychological status of mothers.

Results:

No differences were determined between the groups in terms of mothers and children age (p>0.05). When the groups were compared, differences in terms of STAI-I were found between amputee/CP and healthy groups (p<C0.05). The differences in STAI-II were shown between amputee and the other groups against of amputee group (p<0.05). There was no difference in terms of anxiety between the groups (p>0.05), but depression scores were found different between amputee and healthy groups (p<0.05). Energy level and social isolation of NHP were found different against of amputees (p<0.05). Significant differences were found between all disability groups and healthy group in terms of physical functioning, general health perception and restrictions in role performance and social participation due to emotional status of the CHQ-PF50 (p<0.05).

Discussion:

It was determined that QoL, anxiety, depression levels, and psychologies of the mothers who have disabled children were affected negatively. Therefore, to cope with these situations, they should be referred psychosocial support programs.

Key words

Disabled children mothers quality of life psychosocial factors

Türkiye’de farkli engellere sahip çocuklarin annelerinin yaşam kalitesinin ve psikososyal destek ihtiyaçlarinin araştirilmasi: pilot çalişma

Araştirma makalesi

Özet

Amaç:

Çalışma, engelli çocuğa sahip annelerin depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve psikososyal destek ihtiyaçlarının araştırılması amacıyla planlandı.

Yöntemler:

Çalışmaya yaşları 4-9 yıl arasında değişen, 10 ampute, 10 serebral palsili (SP), 10 mental retardasyonlu (MR) ve 10 sağlıklı çocuğa sahip toplam 40 anne katıldı. Çocuğun ve annenin demografik bilgileri, çocuğa bakım süresi ve ailenin gelir düzeyi belirlendi. Annelerin yaşam kalitesi ve psikolojik durumunu belirlemek üzere Notthingham Sağlık Profili (NSP), Çocuk Sağlığı Anketi-Anne Raporu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-I, STAI-II) ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası kullanıldı.

Sonuçlar:

Anne ve çocukların yaşları açısından gruplar arasında fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Gruplar ikili karşılaştırıldığında STAI-I açısından ampute ile sağlıklı ve SP ile sağlıklı grup arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). STAI-II’de ise ampute ile SP, ampute ile MR ve ampute ile sağlıklı gruplar arasında ampute grup aleyhinde anlamlı fark gösterildi (p<0.05). Anksiyete açısından gruplar arasında fark bulunmadığı (p>0.05), depresyon skorlarının ise ampute ile sağlıklı grup arasında farklı olduğu belirlendi (p<0.05). NSP’nin enerji seviyesi ve sosyal izolasyon kategorilerinde ampute grup aleyhinde anlamlı fark bulundu (p<0.05). Çocuk Sağlığı Anketi-Anne Raporunda fiziksel fonksiyon, emosyonel durum nedeniyle rol ve sosyal kısıtlamalar ve genel sağlık algılaması açısından tüm engelli gruplar ile sağlıklı grup arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05).

Tartışma:

Engelli çocuğa sahip annelerin yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon düzeyleri ve psikolojilerinin olumsuz etkilendiği belirlendi. Bu nedenle bu durumla başa çıkmada, psikososyal destek programlarına yönlendirilmeleri gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Sözcükler:

Engelli çocuklar anneler yaşam kalitesi psikososyal faktörler