Research Paper

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:1

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

The effect of home modifications to the quality of life in elderly people

  • Onur AltuntaşAffiliated withHacettepe Üniversitesi Sağlık, Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümü Email author 
  • , Hülya KayihanAffiliated withHacettepe Üniversitesi Sağlık, Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümü

Abstract

Purpose:

The aim of this study was to evaluate the effect of home modifications to the quality of life, depression and cognitive state in the elderly.

Methods:

Sixty cases aged 65 years and over, who were cooperative, not suffering from dementia and not bedridden, were included in this study. The study group was composed of 30 cases who used the tips provided regarding home modifications, adaptive equipment, and assistive device use and behavioral changes to prevent falls, while the control group included 22 cases not using these tips. Evaluations including Nottingham Health Profile, Geriatric Depression Scale, Mini Mental Status Test and The Home-Screen Scale were used to evaluate the subjects at the first home visits. Following the first evaluation, the subjects were informed about the subjects which mentioned above. One month after suggesting modifications for each subject, the same evaluations were repeated at a second home visit.

Results:

The study group’s quality of life scores were statistically significantly better (p<0.05). There was no significant difference between the groups for cognitive state and depression scores (p>0.05). We found that the study group had changed their behavior in the house to protect themselves from falls and had safer homes after receiving the tips (p<0.05).

Discussion:

It is identified that home modifications, use of adaptive equipments and assistive devices, and behavioral changes to prevent falls had positive effects on quality of life. It was also determined that information about preventing falls given during home visits had led behavioral changes in subjects toward a safer life at home.

Keywords:

Residence characteristics elderly quality of life

Öz

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; ev düzenlemelerinin yaşlıların yaşam kalitesine, depresyonuna ve kognitif durumuna etkisini incelemekti.

Yöntemler:

Çalışmamıza evde yaşayan 65 yaş ve üzeri koopere olan, demansı bulunmayan ve yatağa bağımlı olmayan 60 olgu alındı. Çalışmamızda ev düzenlemelerini, adaptif ekipmanların ve yardımcı cihazların kullanımını, düşmeleri önlemek için davranış değişikliğini içeren önerileri uygulayan 30 olguyla çalışma grubu oluşturulurken; bu önerileri uygulamayan 22 olguyla da kontrol grubu oluşturuldu. İlk ev ziyaretinde olgulara Nottingham Sağlık Profilini, Geriatrik Depresyon Ölçeğini, Mini Mental Durum Testini ve Ev Güvenliği Kontrol Listesini içeren değerlendirmeler yapıldı. Yapılan ilk değerlendirmeyi takiben olgulara yukarıda bahsedilen konularla ilgili bilgilendirme yapıldı. Her olgu için önerilen düzenlemeler yapıldıktan 1 ay sonra ikinci ev ziyareti yapılarak ilk değerlendirmeler tekrarlandı.

Sonuçlar:

Yaşam kalitesi açısından çalışma grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Kognitif durum ve depresyon puanları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Çalışma grubundaki olguların uygulama sonrasında evlerinin daha güvenli olduğu ve evdeki davranışlarını düşmelere karşı kendilerini koruyacak şekilde değiştirdikleri görüldü (p<0.05).

Tartışma:

Ev düzenlemelerinin, adaptif ekipmanların kullanımının, düşmeleri önlemek için davranış değişikliğinin ve yardımcı araç kullanımının olguların yaşam kalitesine olumlu etkisi olduğu belirlendi. Ev ziyaretlerinde yapılan düşme ile ilgili bilgilendirmenin de olguların evlerinde daha güvenli yaşamalarını sağlayan davranış değişikliklerine neden olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:

Mesken özellikleri yaşlı yaşam kalitesi