Research Paper

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:2

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Infection knowledge and using level in physiotherapists

  • Selen SERELAffiliated withHacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Email author 
  • , Çiğdem ÖksüzAffiliated withHacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
  • , Öznur YilmazAffiliated withHacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
  • , Ayse KaradumanAffiliated withHacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Abstract

Purpose:

The aim of this study was to present physiotherapists’ knowledge and education about infections; application of protection methods; and the differences according to their workplaces.

Methods:

The study included 180 physiotherapists (64% female, 36% male). In addition to demographic characteristics, graduated school, institutions which they were working and professional experience were questioned. A 35-itemed questionnaire, developed by the authors was used to measure the knowledge and its using level of physiotherapists regarding infection risks.

Results:

44% of them were working at hospitals, 33% in special education centers and 7% in medical centers. 28 physiotherapists did not specify their institutions. 76% of physiotherapists from hospitals, 38% of physiotherapists from medical centers and, 36% of physiotherapists from special education centers had infection training. 14% of the questionnaire respondents had transmission of infection from patients. There was significant differences between physiotherapists who had and had not infection training, in aspects of using hygiene products such as gloves, masks, disinfectants, and knowing when and for which patients to use these products (p<0.05). There was a difference in favor of hospitals and medical centers in infection transmission from patient, awareness about hospital-acquired infections unit and wearing smocks, special clothing for special education centers when working with patients (p<0.05). There was also a difference in favor of hospitals in receiving infection training and using this information; vaccination; using hygiene products; presence of infection control committee and cooperation with these committees (p<0.05).

Discussion:

This study indicates the necessity of training physiotherapists about infection risks.

Keywords:

Physical therapist infection prevention health

Fızyoterapıstlerde enfeksıyon bılgısı ve bu bılgıyı kullanma düzeylerı

Öz

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, fizyoterapistlerin enfeksiyon konusundaki bilgi düzeylerini, eğitim alma, korunma yöntemlerini uygulama durumlarını ve çalıştıkları yere göre farklılıkları ortaya koymaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya 180 fizyoterapist (%64’ü kadın, %36’sı erkek) katıldı. Demografik özelliklerinin yanı sıra mezun oldukları okul, çalışılan kurum ve mesleki deneyimleri sorgulandı. Fizyoterapistlerin enfeksiyon riskleri konusundaki bilgisi ve bu bilgiyi kullanma durumlarını ölçmek için yazarlar tarafından geliştirilen 35 maddelik bir anket kullanıldı.

Sonuçlar:

Fizyoterapistlerin %44’ü hastanede, %33’ü özel eğitim merkezinde ve %7’si tıp merkezinde çalışmaktaydı. 28 fizyoterapist ise çalıştığı kurumu belirtmedi. Hastanede çalışan fizyoterapistlerin %76’sının, tıp merkezinde çalışanların %38’inin ve özel eğitim merkezinde çalışanların %36’sının enfeksiyon eğitimi aldığı belirlendi. Anketi cevaplayan katılımcıların %14’üne hastadan enfeksiyon geçtiği tespit edildi. Enfeksiyon eğitimi alan ve almayan fizyoterapistler arasında eldiven, maske, dezenfektan gibi hijyen ürünlerini kullanma, bu tür ürünleri hangi hastalarda ve ne zaman kullanacağını bilme konusunda anlamlı fark bulundu (p<0.05). Hastadan enfeksiyon geçmesi, hastane enfeksiyon biriminin çalışmalarından haberdar olma ve hastalarla çalışırken önlük, forma, özel eğitim kurumları için özel olarak kıyafet giyme konularında hastane ve tıp merkezi lehine fark tespit edildi (p<0.05). Enfeksiyon eğitimi alma ve elde edilen bilgileri uygulama; aşılarını yaptırma; hijyen ürünlerini kullanma; çalışılan yerde enfeksiyon kontrol komitesi bulunma; herhangi bir salgın durumunda enfeksiyon birimiyle koopere olma açısından hastane lehine fark bulundu (p<0.05).

Tartışma:

Bu çalışma fizyoterapistlerin enfeksiyon riski konusunda eğitim almaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Fizyoterapist enfeksiyon korunma sağlık