Original Article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:3

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Acute effect of created muscle fatigue in cervical region on temporomandibular joint in healthy women

  • Hasan Erkan KilinçAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Email author 
  • , Burak UlusoyAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Nevin ErgunAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

The aim of study was to investigate acute effects of neck muscles fatigue, on masticator muscle pain threshold, endurance and maximum pain-free mouth opening.

Methods:

14 healty women aged between 20-25 years (Mean±SD: 21.7±1.18) were included in the study. Initially, lack of teeth and bruxism status and demographic information of cases were recorded. Before fatigue protocole, masticator muscle pain threshold, maximum pain-free mouth opening and fatigue level of masticator muscles by 5 minutes chewing gum test were evaluated. After that, participants performed fatigue protocole consisting of head flexion and extension at prone position until take 10 points from Modify Borg Scale. And all the tests were re-performed after fatigue protocole.

Results:

After fatigue protocol, pain threshold of masseter muscles, right temporomandibular joint and left temporalis muscle, maximum pain-free mouth opening and chewing endurance were reduced (p<0.05). Change of fatigue level of mastication muscles at rest was not statistically significant (p>0.05).

Discussion:

In our study, we identified that neck fatigue negatively affects some parameteres of masticator muscle immediately. Fatigue of the neck muscles are thought to predispose temporomandibular joint dysfunction.

Keywords:

Mastication neck muscles neck pain temporomandibular joint

ÖZ

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, boyun kaslarında oluşturulan yorgunluğun, çiğneme kaslarının ağrı eşiği, enduransı ve ağız açma genişliği üzerine akut etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler:

Yaşları 20 ile 25 arasında (X±SS: 21.7±1.18) 14 sağlıklı kadın çalışmaya dahil edildi. Olguların öncelikle, eksik dişleri ve bruksizmleri olup olmadığı, demografik bilgileri ile birlikte kaydedildi. Yorgunluk protokolü öncesi, çiğneme kaslarının ağrı eşiği, maksimum ağız açma genişliği ve 5 dakika sakız çiğneme testi ile çiğneme kasları yorgunluk seviyelerine bakıldı. Daha sonra olgulara yüzüstü pozisyonda, Modifiye Borg Yorgunluk Skalasından 10 puan alana dek, baş fleksiyon ve ekstansiyondan oluşan yorma protokolü uygulandı. Yorgunluk protokolü öncesi uygulanan testler, sonrasında da tekrar edildi.

Sonuçlar:

Yorgunluk protokolü sonrası, iki taraf masseter kası, sağ temporomandibular eklem ve sol temporalis kası ağrı eşiğinde, ağrısız ağız açma genişliğinde ve çiğneme enduransında azalma olduğu saptandı (p<0.05). Bireylerin çiğneme kaslarının istirahat yorgunluk seviyelerindeki değişim, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

Tartışma:

Çalışmamızda boyun yorgunluğunun akut olarak, çiğneme fonksiyonunun çeşitli parametreleri üzerine olumsuz etkileri görülmüştür. Boyun kaslarındaki yorgunluğun, temporomandibular eklem disfonksiyonuna zemin hazırlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Çiğneme boyun kasları boyun ağrısı temporomandibular eklem