Original Article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:5

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

The effects of high frequency chest wall oscillation implementation in patients with cyctic fibrosis

  • Ebru Çalık KütükçüAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi Email author 
  • , Melda SağlamAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi
  • , Naciye Vardar YağliAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi
  • , Hülya ArikanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi
  • , Deniz İnal İnceAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi
  • , Sema SavciAffiliated withFizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dokuz Eylül Üniversitesi
  • , Zeynep AribaşAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Hacettepe Üniversitesi
  • , Ebru YalçinAffiliated withTıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

The aim of the study was to evaluate the effects and personal use of short-term high frequency chest wall oscillation (HFCWO) implementation in patients with cystic fibrosis (CF).

Methods:

Nine clinically stable patients with CF (mean age:15.0 ± 3.9 years) were enrolled in the study. HFCWO implementation was performed 15 sessions, daily for 30 minutes. Respiratory function and functional exercise capacity (6-minute walk test) of patients were assessed before and after treatment. Patients’ treatment methods that applied previously and preferences between the applied methods, their opinions about satisfaction level and the treatment efficacy of HFCWO implementation according to the visual analog scale were recorded.

Results:

There were not statistically significant difference in pulmonary function test and 6-minute walk test distance before and after treatment (p>0.05). However, there was a significant increase in flow rate of 25-75% of vital capacity - percent values of patients after treatment (p<0.05). According to visual analogue scale, HFCWO treatment satisfaction of patients was 6.7±3.2 points, implementation efficacy was 6.9±3.3 points. HFCWO method was first preference among airway clearance techniques in 87.5% of patients.

Discussion:

Pulmonary functions and functional capacity is preserved after the HFCWO implementation. HFCWO is a method preferred by our patients, which is satisfactory and effective. Long term high-quality randomized controlled trials that will be carried out on larer samples about this topic will shed light on physiotherapists and patients’ families about the importance of HFCWO in airway clearance techniques.

Keywords:

Cystic fibrosis respiratory therapy respiratory function tests

ÖZ

Amaç:

Kistik fibrozisli (KF) hastalarda kısa süreli yüksek frekanslı göğüs duvarı ossilasyonu (YFGDO) uygulamasının etkilerinin ve kişisel kullanımının değerlendirilmesiydi.

Yöntemler:

Klinik olarak stabil 9 KF’li hasta (yaş ortalamaları 15.0±3.9 yıl) çalışmaya alındı. YFGDO uygulaması 15 seans boyunca günde bir kez 30 dakika süre ile yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası hastaların solunum fonksiyonları ve fonksiyonel egzersiz kapasiteleri (6 dakika yürüme testi) değerlendirildi. Hastaların daha önce uyguladıkları tedavi yöntemleri ve uygulanan yöntemler arasındaki tercihleri, görsel analog skalasına göre YFGDO uygulaması memnuniyet düzeyleri ve tedavinin etkinliği hakkındaki görüşleri kaydedildi.

Sonuçlar:

Tedavi öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testi ve 6 dakika yürüme testi mesafesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Bununla birlikte, tedavi sonrası hastaların zorlu vital kapasitenin %25-75 akım hızı yüzde değerlerinde anlamlı bir artış saptandı (p<0.05). Görsel analog skalasına göre, olguların YFGDO tedavi memnuniyeti 6.7±3.2 puan, uygulamanın etkinliği ise 6.9±3.3 puandı. Hastaların % 87.5’i, YFGDO yöntemini, havayolu temizleme teknikleri arasında ilk tercih sırasına aldı.

Tartışma:

YFGDO uygulaması sonrası, solunum fonksiyonları ve fonksiyonel kapasite korunmaktadır. YFGDO olgularımız tarafından tercih edilen, memnun kalınan ve etkin bulunan bir yöntemdir. Bu konuda çok sayıda olguda ve uzun dönem yapılacak yüksek kaliteli randomize kontrollü çalışmalar, YFGDO’nun havayolu temizleme teknikleri içindeki önemi hakkında fizyoterapistlere ve hastaların ailelerine ışık tutacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Kistik fibrozis solunum terapisi solunum fonksiyon testleri