Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:9

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Investigation of the relationship among clinical symptoms, age, gender, body mass and radiological severity in patients with knee osteoarthritist

  • Banu ÜNVERAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul Aydın Üniversitesi Email author 
  • , Seval YILMAZAffiliated withBeytepe Gün Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi
  • , Serkan TAŞAffiliated withBeytepe Gün Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

The aim of this study is to evaluate the relationship among radiological severity of osteoarthritis (OA), age, body mass index (BMI), gender and clinical findings in subjects with knee OA.

Methods:

One hundred and eighteen subjects consisting of 17 men and 101 women, mean aged 56.44±8.36, have phase I-II-III and IV knee OA according to Kellgren-Lawrence (K-L) radiological classification were included in this study. WOMAC index (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) was used to evaluate pain, stiffness, physical function.

Results:

According to results of regression analysis, significant variables were BMI (p=0.015) and radiological phase (p=0.001) on WOMAC pain score, gender (p=0.005) and radiological phase (p=0.010) on WOMAC stiffness score, gender (p=0.019) and BMI (0.004) on WOMAC function score, gender (p=0.014), BMI (p=0.004) and radiological phase (0.014) on WOMAC total score. According to results of correlation analysis there were no correlation between subjects’ ages and WOMAC pain (rho=-0.003, p=0.975), stiffness (rho=-0.012, p=0.898), function (rho=0.015, p=0.871) and total scores (rho=0.009, p=0.921). There were weak correlation between radiological phase and WOMAC pain (rho=0.327, p=0.001), stiffness (rho=0.278, p=0.05), function (rho=0.247, p=0.007) and total (rho=0.294, p=0.001) scores. There were weak correlations between BMI and WOMAC pain (rho=0.354, p=0.001), function (rho=0.356, p=0.001), total (rho=0.361, p=0.001) scores.

Discussion:

This study reveals that there is a weak correlation between radiological classification and functional status. These results indicate that radiographic and clinical symptoms have to be discussed independently to determine the treatment of knee OA and evaluating clinical symptoms and functional status should gain importance in physiotherapy.

Key words:

Knee osteoarthritis radiography function

Dız osteoartrıtlı hastalarda klınık bulgular ıle yaş, cınsıyet, vücut kütlesı ve radyolojık şıddet arasindakı ılışkının ıncelenmesı

Öz

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, diz osteoartriti (OA) olan bireylerde osteoartritin radyolojik şiddeti, bireylerin vücut kütle indeksi (VKİ), yaşı ve cinsiyeti ile klinik bulgular arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.

Yöntemler:

Çalışmaya Kellgren & Lawrence’ın radyolojik sınıflamasına göre evre I-II-III ve IV diz OA’sına sahip, yaş ortalaması 56.44±8.36 olan, 17 erkek, 101 kadın olmak üzere 118 birey dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyonlarının değerlendirilmesinde WOMAC skalası (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) kullanıldı.

Sonuçlar:

Yapılan regresyon analizinin sonuçlarına göre WOMAC ağrı skorunda VKİ (p=0.015) ve radyolojik evrenin (p=0.001), WOMAC tutukluk skorunda cinsiyet (p=0.005) ve radyolojik evrenin (p=0.010), WOMAC fonksiyon skorunda cinsiyet (p=0.019) ve VKİ’nin (p=0.004), WOMAC total skorunda ise cinsiyet (p=0.014), VKİ (p=0.004) ve radyolojik evrenin (p=0.014) anlamlı değişkenler olduğu bulundu. Yapılan korelasyon analizi sonucunda bireylerin yaşı ile WOMAC ağrı (rho=-0.003, p=0.975), WOMAC tutukluk (rho=-0.012, p=0.898), WOMAC fonksiyon (rho=0.015, p=0.871) ve WOMAC total skoru (rho=0.009, p=0.921) parametreleri arasında ilişki olmadığı bulundu. Radyolojik evre ile WOMAC ağrı (rho=0.327, p=0.001), WOMAC tutukluk (rho=0.278, p=0.002), WOMAC fonksiyon (rho=0.247, p=0.007) ve WOMAC total skorları (rho=0.294, p=0.001) arasında düşük düzeyde ilişki bulundu. VKİ ile WOMAC ağrı (rho=0.354, p=0.001), WOMAC fonksiyon (rho=0.356, p=0.001) ve WOMAC total (rho=0.361, p=0.001) skorları arasında düşük düzeyde ilişki bulundu.

Tartışma:

Bu çalışma, diz OA’sını değerlendirirken kullanılan radyolojik sınıflamanın fonksiyonel durum ile ilişkisinin zayıf olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda bulduğumuz sonuçlar, diz OA’sının tedavisine karar verirken radyografik ve klinik bulguların birbirinden bağımsız olarak ele alınması, fizyoterapide klinik bulgulara ve fonksiyonel duruma özel değerlendirme yöntemlerinin önem kazanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Diz osteoartriti radyografi fonksiyon