Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:10

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Short-term effects of anterior and posterior capsular stretching in frozen shoulder

  • Elif TurgutAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Email author 
  • , İrem DüzgünAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Özge Çinar medeniAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazi Üniversitesi
  • , Bülent ElbasanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazi Üniversitesi
  • , Deran OskayAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazi Üniversitesi

Abstract

Purpose:

The aim of this study is to investigate the short-term effects of stretching on pain, flexibility and range of movement in frozen shoulder.

Methods:

Thirty-six voluntary subjects diagnosed with frozen shoulder were included. Subjects were randomly separated into two groups; Group 1 (n=19) was received coldpack and posterior capsule stretching exercise, Group 2 (n=17) was received coldpack, posterior and anterior capsule stretching exercises. Pain severity, range of motion and posterior capsule tightness were assessed in one-week follow-up.

Results:

Group 1 showed decreased pain severity during activity and posterior capsule tightness and increased shoulder flexion and active internal rotation at the end of the week (p<.05). Group 2 showed decreased pain severity during rest and at night, increased abduction and active total elevation (p<.05). There were no differences were found between groups in amount of changes in all parameters (p>.05).

Discussion:

Short-term stretching exercises were resulted in decreased pain and increased range of motion in frozen shoulder. Posterior and anterior capsule stretching exercises were recommended to apply in early rehabilitation of frozen shoulder based on improvements in active total elevation as a functional outcome.

Key words

Adhesive capsulitis exercise range of motion

Donuk omuzda ön ve arka kapsül germe egzersızlerının erken dönem etkılerı

Öz

Amaç:

Bu çalışmanın amacı donuk omuz tanılı hastalarda germe egzersizlerinin ağrı, esneklik ve eklem hareket açıklığı üzerine erken dönem etkisini araştırmaktır.

Yöntemler:

Donuk omuz tanısı almış 36 hasta çalışmaya alındı. Bireyler gelişigüzel bir biçimde iki gruba ayrıldı; Grup 1’de (n=19) soğuk uygulama ve arka kapsül germe egzersizi, Grup 2’de (n=17) ise soğuk uygulama, arka ve ön kapsül germe egzersizi uygulandı. Ağrı derecesi, eklem hareket açıklığı ve arka kapsül kısalığı 1 haftalık izlemle değerlendirildi.

Sonuçlar:

Birinci haftanın sonunda Grup 1’de aktivite ağrı derecesinde ve arka kapsül gerginliğinde azalma görülürken, omuz fleksiyon hareket açıklığı ve aktif iç rotasyonda artış bulundu (p<.05). Grup 2’de ise dinlenme ve gece ağrısı derecesi azalırken, fleksiyon, abduksiyon ve aktif toplam elevasyonda artış bulundu (p<.05). Araştırılan tüm değişkenlerde oluşan değişim ölçüsü açısından gruplar arasında fark bulunmadı (p>.05).

Tartışma:

Donuk omuzda uygulanan kısa süreli germe egzersizleri ağrı derecesinde azalma ve eklem hareket açıklığında artışla sonuçlandı. Arka ve ön kapsül germe egzersizleri birlikte özellikle işlevsel bir sonuç göstergesi olan aktif toplam elevasyonda artış sağladığı için tedavinin erken döneminden başlayarak donuk omuz tedavisinde kullanılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler

Yapışıcı kapsül egzersiz hareket açıklığı