Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:11

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Acute effect of kinesiotape muscle technique on hamstring flexibility and pain during stretching

  • Özge ÇıNAR MEDENıAffiliated withDepartment of Physiotherapy and Rehabilitation, Çankırı Karatekin University Email author 
  • , Gül BALTACIAffiliated withAnkara Güven Hospital
  • , Güler DOĞAN VAYVAYAffiliated withAhmet Yesevi Mahallesi, Işıl Special Education and Rehabilitation Center

Abstract

Purpose:

Static stretching exercises were generally used to improve hamstring flexibility. However it is known that stretching exercises generally create pain that makes stretching uncomfortable. The purpose of this paper is to investigate the effect of kinesiotaping on hamstring muscle flexibility and pain during stretching.

Methods:

Fifteen voluntary participants (age=23.53±1.55 years) who have bilateral hamstring tightness were included in the study. Each subject’s lower extremities were randomized with random number generator software and one included in the study group, the other included in control the group. Kinesiotape® was applied to the study group with muscle technique. After kinesiotape application to the study group, both groups did five repetitions of hamstring stretching exercises. Before and after intervention hamstring tightness and pain during hamstring stretching exercise were evaluated.

Results:

Analysis of the pre and post intervention assessments showed a significant improvement in the study group in active knee extension test and pain during hamstring stretching exercise (p<.01). Study group gained 10.6 (mean) degrees of flexibility (Cohen’s d=0.90). Control group’s results were not significant (p>.01).

Discussion:

Application of kinesiotape® muscle technique both increases muscle flexibility and decreases pain during stretching in acute condition. It could be used in subjects with hamstring tightness by physiotherapists to gain immediate effect.

Key words:

Skeletal muscle flexibility stretching

Kınesıotape kas teknığının hamstrıng esneklığı ve germe sırasındakı ağri üzerıne akut etkısı

Öz

Amaç:

Statik germe egzersizleri hamstring kaslar1nın fleksibilitesini artırmak için genellikle kullanılmaktadır. Fakat statik germe egzersizlerinin ağrı yaratarak yapılan egzersizi konforsuz hale getirdiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, kinesiotape® uygulamasının hamstring kaslarının fleksibilitesi ve germe sırasındaki ağrı hissi üzerine etkisini araştırmaktır.

Yöntemler:

Bilateral hamstring gerginliği olan onbeş gönüllü (yaş=23.53±1.55 yıl) çalışmaya dahil edildi. Her gönüllün alt ekstremiteleri rasgele sayı üreten bir program ile randomize edildi ve bir alt ekstremite çalışma, diğeri kontrol grubuna dahil edildi. Kinesiotape® uygulaması sadece çalışma grubuna kas tekniği kullanılarak yapıldı. Çalışma grubuna kinesiotape® uygulaması yapıldıktan sonra her iki gruptaki olgular beş tekrarlı hamstring germe egzersizi yaptılar. Uygulamalardan önce ve sonra hamstring gerginliği ve germe egzersizi sırasındaki ağrı değerlendirildi.

Sonuçlar:

Uygulamalar öncesi ve sonrası değerlendirmelerin analizi sonucunda, çalışma grubunda aktif diz ekstansiyonu testi ve germe egzersizi sırasındaki ağrı skorunda gelişme görüldü (p<.01). Çalışma grubu 10.6 derece (ortalama) esneklik kazandı (Cohen’s d=0.90). Kontrol grubunun sonuçları anlamlı değildi (p>.01).

Tartışma:

Kinesiotape® kas tekniği uygulaması hem kas flexibilitesini artımaktadır, hem de germe sırasındaki ağrıyı azaltmaktadır. Hamstring gerginliği olan olgularda akut etki elde etmek için fizyoterapistler tarafından kullanılabilir.

Anahtar kelime:

İskelet kası esneklik germe