Research Article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:17

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Additional effects of kinesiotaping to mobilization techniques in chronic mechanical neck pain

  • Hasan Erkan KilinçAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe üniversitesi Email author 
  • , Gülcan HarputAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe üniversitesi
  • , Gül BaltaciAffiliated withAnkara Güven Hastanesi

Abstract

Objectives

The aim of this study was to investigate the additional effects of kinesio taping to mobilization techniques on muscle activation of deep cervical flexors and neck pain in chronic mechanical neck pain.

Methods

Twenty-eight participants with mechanical neck pain were included in this study. The participants were randomized into two groups: mobilization group (Group 1) and kinesio taping group (Group 2). Treatment for Group 1 (Mean age: 25.71±8.39 yrs) included scapular mobilization, ischemic compression for trigger points and Cyriax mobilization techniques for cervical region. Treatment for Group 2 (Mean age: 30.29±12.92 yrs) included kinesio taping, additionally. Head and neck pain were assessed by Visual Analog Scale, while the muscle activation of deep neck cervical flexors was assessed by Craniocervical Flexion Test, using “Stabilizer Pressure Biofeedback” device before treatment and four days after treatment. Inter-group differences were analyzed by Mann Whitney U Test, and intra-group changes were analyzed by Wilcoxon Test. Also the effect sizes of intra-group changes were analyzed.

Result

There was no significant difference between the groups for any outcome (p>0.05). Endurance of deep cervical flexors improved (Group 1, p=0.018; Group 2, p=0.004), and intensity of headache reduced significantly, in both groups (Group 1, p=0.038; Group 2, p<0.001). Effect sizes of changes in activation of deep cervical flexor muscles were d: 0.68 and d: 0.863 in Group 1 and 2, respectively. Effect sizes of changes in headache intensity were d: 0.86 and 0.83 in Group 1 and 2, respectively.

Conclusions

When effect size differences were analyzed, it was considered that kinesio taping could be used in addition to mobilization techniques in the treatment of mechanical neck pain.

Keywords

Manual therapy cervical pain neck muscles

Öz

Amaç

çalışmanın amacı, mekanik boyun ağrılı hastalarda manuel tedavi tekniklerine eklenen kinezyo bantlamanın, ağrı ve derin servikal kas aktivasyonu üzerine ek katkılarını araştırmaktır.

Yöntem

Yirmi sekiz mekanik boyun ağrılı katılımcı çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı: mobilizasyon grubu (Grup 1), kinezyo bantlama grubu (Grup 2). Grup 1’e (Ortalama yaş: 25.71±8.39 yıl) skapular mobilizasyon, iskemik kompresyon ve boyun bölgesi için Cyriax Mobilizasyon tekniklerini içeren tedavi uygulandı. Grup 2’ye ise (Ortalama yaş: 30.29±12.92 yıl) Grup 1’e uygulanan tedavinin yanında kinezyo bantlama uygulandı. Tedavi öncesi ve tedaviden 4 gün sonra, derin servikal fleksör kasların enduransı “Basınç Biofeedback’’ aygıtı kullanılarak Kraniyoservikal Fleksiyon Test, baş ve boyun ağrısı Görsel Analog Skalası ile değerlendirildi. Gruplar arası farklar Mann Whitney U test ile, grup içi değişimler ise Wilcoxon Test ile analiz edildi. Grup içi değişimlerin etki büyükleri de incelendi.

Sonuçlar

Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında, hiçbir parametrede fark bulunmadı. (p>0.05). Her iki grupta da derin servikal fleksörlerin enduransı gelişirken, baş ağrısı şiddetleri önemli ölçüde azaldı (p<0.05). Grup 1’in derin servikal kaslarının aktivasyonundaki değişimde etki büyüklüğü d: 0.68, Grup 2 için d: 0.863 olarak bulundu. Baş ağrısı yoğunluğunda ki etki büyüklükleri ise Grup 1 için d: 0.65, Grup 2 için d: 0.83 olarak bulundu.

Tartışma

Grupların etki büyüklükleri arasındaki fark incelendiğinde kinezyo bantlamanın, mekanik boyun ağrısı tedavisinde mobilizasyon tekniklerine ek olarak kullanılabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler

Manuel terapi servikal ağrı boyun kasları