Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:19

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Osteoporosis knowledge level of the women living in the city of kirikkale

  • Saniye A. ArslanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kırkkale Üniversitesi Email author 
  • , Arzu DaşkapanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kırkkale Üniversitesi
  • , Didem K. AtalayAffiliated withTıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı, Başkent Üniversitesi
  • , Emine H. TüzünAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi
  • , Duygu KorkemAffiliated withTurgut Özal Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu

Abstract

Purpose

Osteoporosis is an important common public health problem among postmenopausal women. Purpose of this study is to research osteoporosis awareness level of the women living in the city of Kırıkkale and releationship between awareness level and age and level of education.

Methods

263 women participated to the study. Osteoporosis related risk factors of the participants, such as; socio-demographic data, marital status, occupational status, education level, physical exercise and smoking level were recorded. In accordance with the literature, participants were divided into two groups as young adults (under 45 years) and middle aged (45-64 years). They were also divided according to education levels as; primary education (8 years of education or less) and secondary and higher education (more than 8 years of education). Osteoporosis knowledge level was evaluated by Osteoporosis Self-efficacy Scale Turkish Version and Osteoporosis General Knowledge Score Scale (KOS).

Results

Mean age of the participants is 38.98±13.81 year, body mass index (BMI) 27.26±0.39 kg/m2, education level is 8.65±5.16 years. There was positive correlation between Osteoporosis Exercise Self Sufficiency (a subscale of Osteoporosis Self-efficacy Scale), education level (p=0.001; r=0.326 ), Osteoporosis Exercise Self Sufficiency score and regular exercise (p=0.001). Similarly, There was positive correlation between Osteoporosis Self Sufficiency Scale total score and education level (p=0.001; r=0.293), Osteoporosis Self Sufficiency Scale total score and regular exercise (p=0.001). There was positive correlation between Osteoporosis Calcium Self Sufficiency Subscale (a subscale of Osteoporosis Self-efficacy Scale) score and education level (p=0.006; r=0.170). There was no significant correlation between Osteoporosis Calcium Self Sufficiency Subscale score and regular exercise (p=0.816).

Discussion

Our study shows that osteoporosis knowledge level of the women living in Kırıkkale increases in parallel to their education level and osteoporosis knowledge levels of younger women are higher.

Key words

Osteoporosis knowledge exercise women

Öz

Amaç

Osteoporoz postmenopozal kadınlarda sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızın amacı Kırıkkale ilinde yaşayan kadınların osteoporoz bilgi düzeyini ve bilgi düzeyi ile yaş ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem

Çalışmaya 263 kadın katıldı. Katılımcıların özellikle osteoporozla ilişkili olabilecek risk faktörlerine yönelik sosyo-demografik verileri kaydedilmiştir. Literatüre dayanarak, çalışmaya katılanlar genç yetişkin (45 yaş altı) ve orta yaş (45-64 yaş arası) olarak iki gruba ayrılmıştır. Ayrıca katılımcılar, eğitim durumuna göre ilköğretim ile lise ve üstü (8 yıl ve altı, 8 yıl üstü) gruplandırılmıştır. Katılımcıların osteoporoz hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmek Osteoporoz Öz-etkililik/yeterlik Ölçeği Türkçe Formu ve Osteoporoz Genel Bilgi Puanı Ölçeği (OGBP) kullanıldı.

Sonuçlar

Katılımcıların yaş ortalaması 38.98±13.81 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ) 27.26±0.39 kg/ m2, eğitim yılı ortalaması 8.65±5.16 yıl idi. Osteoporoz Egzersiz Öz-etkililik/yeterlik puanı ile eğitim yılı (p=0.001; r=0.326 ) ve Osteoporoz Egzersiz Öz-etkililik/yeterlik puanı ile düzenli egzersiz alışkanlığı (p=0.001) arasında pozitif ilişki vardı. Benzer olarak, Osteoporoz Öz-etkililik/yeterlik Ölçeğinin toplam puanı ile eğitim yılı (p=0.001; r=0.293) ve düzenli egzersiz alışkanlığı arasında pozitif (p=0.001) ilişki saptandı. Osteoporoz Öz-etkililik/yeterlik Ölçeğinin alt bölümü olan Osteoporoz Kalsiyum Öz-etkililik/ yeterlik alt ölçeğinin puanı ile eğitim yılı (p=0.006; r=0.170 ) pozitif ilişki saptandı. Osteoporoz Kalsiyum Öz-etkililik/ yeterlik alt ölçeğinin puanı ile düzenli egzersiz alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p=0.816).

Tartışma

Bizim çalışmamızda Kırıkkale’de yaşayan kadınların osteoporoz bilgi düzeyinin eğitim düzeyine paralel olarak arttığı ve genç kadınların osteoporoz konusundaki bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler

Osteoporoz bilgi egzersiz kadın