Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:21

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

The effects of different physiotherapy interventions on the activities of daily living and the quality of life in children with cerebral palsy

  • Kamile Uzun AkkayaAffiliated withAnkara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Email author 
  • , Bülent ElbasanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gazi Üniversitesi

Abstract

Purpose

The aim of this study is to investigate the effects of kinesio taping (KT) and neuromuscular electrical stimulation (NMES) implementation in addition to neurodevelopmental treatment (NDT) on the activities of daily living and the quality of life in children with cerebral palsy (CP).

Methods

Forty five children between the ages 5 and 12 years and diagnosed with CP were included in the study. According to the gross motor function classification system (GMFCS), the children were on the level 3,4 and/or 5. Children were separated into 3 groups. NGT was applied in the first group, NGT and NMES were applied on the second group and NGT, NMES and KT were applied on the third group respectively for 6 weeks. Assessments were done before and after the treatment. Sitting section of the gross motor function measure (GMFM) was used to assess the sitting posture of the children. Modified functional reach test was used to evaluate the functional reach ability of children with CP. WeeFIM was used to evaluate the activity of daily living. Cerebral Palsy Quality of Life (CPQOL) was used to assess life qualities of children.

Results

Significant difference was observed in the sitting section of GMFM in all the groups; however, change in the third group was gerater than the other groups (p<0.05). Significant difference (p<0.05) was observed only in the third group in the self-care, communication and social cognition section of the WeeFIM whereas, significant difference (p<0.05) was observed in the second and the third group according to the total score of the WeeFIM. Significant difference was observed in all groups in CPQOL quality of life questionnaire but, the change in the third group was gerater than the other groups.

Discussion

Implementation of NMES and KT in addition to NGT improves the sitting performances, independence in the activities of daily living and the quality of life in children with cerebral palsy.

Keywords

Cerebral palsy activities of daily living quality of life kinesio taping electric stimulation

Öz

Amaç

Bu çalışmanın amacı Serebral Palsili (SP) bireylerde nörogelişimsel tedavi programına (NGT) ek olarak uygulanan kinezyoteyp (KT) ve nöromüsküler elektrik stimülasyonu (NMES) uygulamalarının günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kaliteleri üzerine etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler

Çalışmaya yaşları 5-12 arasında değişen, SP tanısı almış, kaba motor fonksiyon sınıflama sistemi (KMFSS)’ne göre 3-4-5 seyiyesinde toplam 45 çocuk dahil edildi. Çocuklar 3 gruba ayrıldı; 1. gruba NGT uygulandı, 2. gruba NGT ve NMES uygulaması yapıldı, 3. gruba ise NGT’ye ek olarak NMES ve KT birlikte uygulandı. Tedaviler 6 hafta boyunca devam etti. Değerlendirmeler tedavi öncesi ve tedavi sonrasında yapıldı. Oturma dengelerini değerlendirmek için kaba motor fonksiyon ölçümünün (KMFÖ) oturma bölümü, fonksiyonel uzanma becerilerini değerlendirmek amacıyla modifiye fonksiyonel uzanma testi, günlük yaşam becerilerini değerlendirmek için WeeFIM ve yaşam kalitelerini değerlendirmek için de Serebral Palsi’de Yaşam Kalitesi anketi (CPQOL) kullanıldı.

Sonuçlar

İstatistiksel analize göre KMFÖ oturma bölümünde 3 grupta da anlamlı fark görüldü ama 3. gruptaki değişim diğer gruplardan daha fazlaydı (p<0.05). WeeFIM’in kendine bakım, iletişim ve sosyal iletişim bölümünde sadece 3. grupta anlamlı fark görülürken (p<0.05), WeeFIM total skorunda 2. ve 3. gruplarda anlamlı artış görüldü (p<0.05). CPQOL yaşam kalitesi anketinde de genel olarak tüm gruplarda anlamlı fark gözlenirken 3. gruptaki artışın daha fazla olduğu gözlendi.

Tartışma

SP’li çocuklarda NGT’ye ek olarak paravertebral kaslara uygulanan NMES ve KT uygulamaları oturma performanslarını artırmakta günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarını ve yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar kelimeler

Serebral palsi günlük yaşam aktiviteleri yaşam kalitesi kinezyoteyp elektrik stimülasyonu