Original research

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:1

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Tedarik zinciri yönetiminde bilgi sistemleri: havacilik yer hizmetlerinde uçuş zamanlamasi için bilgi paylaşim modeli

  • Mehmet YörükoğluAffiliated with2’nci Hava İstihkâm İnşaat Taburu Email author 
  • , Gülgün KayakutluAffiliated withİşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
  • , Sami ErcanAffiliated withMühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Arel Üniversitesi

Özet

Tüm üretimler tedarik zincirlerinde değer zincirinin paralelinde müşteriler için değer olgusunu yaratarak gerçekleştirilmekte, hizmet üretimindeki çalışmaların azlığı da dikkat çekmektedir. Bilginin üretkenliği ve kullanıldığı tedarik zincirinde değer yaratması tedarik zincirlerinde bilginin yönetilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmakta, tüm aktörleri kucaklayan kazan-kazan çerçevesinde bilgi esaslı bir modelin kurgulanması ihtiyaç olarak durmaktadır. Hava taşımacılığı gelişen bir hizmet tedarik zinciri olarak yaratılacak yeni bulgu ve bilgiler için önemli bir çalışma alanı olarak bulunmaktadır. Havacılık tedarik zincirinin ortak sorunu olan “gecikme” ile özel bir müşteri grubu olan engelli yolcuların sorunlarının etkileşerek oluşumunun irdelenmesi ve giderilmesine yönelik tespitlerin yapılması hem tedarik zinciri hem de tüm aktörler için ayrı ayrı anlamlı olacaktır.

Makalenin konusu olan havacılık yer hizmetlerindeki sorunların etkileşiminin belirlenmesi için deterministik karar problemlerinin tanımlanmasında kullanışlı bulunan niteleyici bir teknik olan bilişsel haritalama, ilgili uzmanların değerlendirmeleri alınarak anketler desteğinde kullanılmıştır. Bilişsel haritalar etkileşimin olasılıklarını ve şiddetini içermediklerinden karar kavramlarıyla ilgili belirsizliğin modellenebilmesi için sebepleri ve etkilerini modellemede güçlü olan Bayes inanç ağları Netica programı kullanılarak oluşturulmuş ve tedarik zincirindeki problemli etkileşimler belirlenmiştir. Elde edilen Bayes inanç ağları havacılık hizmetleri tedarik zincirindeki problemleri azaltacak uzman sistem prototipini oluşturmak için ana girdileri sağlamıştır. Problemli etkileşimler irdelenerek tedarik zinciri içerisindeki ilişki ve kurallar belirlenmiş ve problemleri engelleme amaçlı olarak sistemi ikaz eden uyarılar geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Tedarik Zinciri Havacılık Hizmetleri Engelli Yolcular Bilgi Yönetimi Bilişsel Haritalar Bayes İnanç Ağları

Knowledge system utilisation in supply chain management: a model for knowledge sharing in aviation land services

Abstract

The supply chains construct the basis of this study as the assurance of production sustainability. Though manufacturing value chains are analyzed in detail, service chains are less studied because of difficulties in measures and information storage. Air transportation, an important service in globalization, runs on a major logistics supply chain that creates values for the passengers as an industry growing at pace. There is an absolute need to construct a framework to facilitate knowledge productivity in a collaborative knowledge management of the aviation value chain. This study has a framework built on the belief that the value chain does not work effectively unless partners have the equal or balanced benefits after any change. It was observed in the analyzed literature that “delay” appears to be the most important problem as both a cause and resulting problem in relation to the value chain partners and passengers. The disabled air passengers were detected as the actor due to the major role in delays. It is analyzed that solution for their interaction with all the partners will bring improvements in reducing delays.

The framework is constructed in a few steps. Initially, the types of interaction within the supply chain are defined. The cognitive map, a qualitative technique useful for determining the deterministic decision problems is used to run a survey in the aviation industry. In the formation of cognitive maps, the questionnaire data were used obtained from the experts. The cognitive maps achieved show the interactions but do not include the possibilities and intensity of the interactions. That is why, Bayesian belief network, a powerful tool in modelling the reasons and their impacts were used. The formation of Bayesian networks was done by using Netica program. In the final stage the Expert System approach was used. The problematic interactions were taken into account and the relation and rules within the supply chain were specified and the alerts warning the system for the purpose of avoiding the problems were developed.

Keywords:

Supply Chain Aviation Services Disabled Passengers Knowledge Management Cognitive Maps Bayesian Network